โทรศัพท์ : 0-2561-4057 , 0-2579-0151-7 ต่อ 119            

  ค้นหาตามหมวดหมู่


ค้นหาจากหมวดหมู่ :
 • 000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)
  • 000 คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป
  • 010 บรรณานุกรม แคตตาล็อก
  • 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  • 030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
  • 040 ยังไม่กำหนดใช้
  • 050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี
  • 060 องค์การต่างๆ พิพิธภัณฑวิทยา
  • 070 วารสารศาสตร์ การพิมพ์
  • 080 ชุมนุมนิพนธ์
  • 090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก
 • 100 ปรัชญา (Philosophy)
  • 100 ปรัชญา
  • 110 อภิปรัชญา
  • 120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์
  • 130 จิตวิทยานามธรรม
  • 140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม
  • 150 จิตวิทยา
  • 160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
  • 170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม
  • 180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก
  • 190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
 • 200 ศาสนา (Religion)
  • 200 ศาสนา
  • 210 ศาสนาธรรมชาติ
  • 220 ไบเบิล
  • 230 เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา
  • 240 ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา
  • 250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ
  • 260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา
  • 270 ประวัติคริสต์ศาสนา
  • 280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา
  • 290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ
 • 300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)
  • 300 สังคมศาสตร์
  • 310 สถิติศาสตร์
  • 320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
  • 330 เศรษฐศาสตร์
  • 340 กฎหมาย
  • 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
  • 360 ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม
  • 370 การศึกษา
  • 380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
  • 390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
 • 400 ภาษาศาสตร์ (Language)
  • 400 ภาษา
  • 410 ภาษาศาสตร์
  • 420 ภาษาอังกฤษ
  • 430 ภาษาเยอรมัน
  • 440 ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
  • 450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
  • 460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
  • 470 ภาษาละติน
  • 480 ภาษากรีก
  • 490 ภาษาอื่นๆ
 • 500 วิทยาศาสตร์ (Science)
  • 500 วิทยาศาสตร์
  • 510 คณิตศาสตร์
  • 520 ดาราศาสตร์
  • 530 ฟิสิกส์
  • 540 เคมี
  • 550 วิทยาศาสตร์โลก
  • 560 บรรพชีวินวิทยา
  • 570 ชีววิทยา
  • 580 พฤกษศาสตร์
  • 590 สัตววิทยา
 • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)
  • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
  • 610 แพทยศาสตร์
  • 620 วิศวกรรมศาสตร์
  • 630 เกษตรศาสตร์
  • 640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
  • 650 การจัดการธุรกิจ
  • 660 วิศวกรรมเคมี
  • 670 โรงงานอุตสาหกรรม
  • 680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
  • 690 การก่อสร้าง
 • 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
  • 700 ศิลปกรรม การบันเทิง
  • 710 ภูมิสถาปัตย์
  • 720 สถาปัตยกรรม
  • 730 ประติมากรรม
  • 740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
  • 750 จิตรกรรม ภาพเขียน
  • 760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก
  • 770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย
  • 780 ดนตรี
  • 790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา
 • 800 วรรณคดี (Literature)
  • 800 วรรณกรรม วรรณคดี
  • 810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
  • 820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ
  • 830 วรรณคดีภาษาเยอรมัน
  • 840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
  • 850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
  • 860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
  • 870 วรรณคดีภาษาละติน
  • 880 วรรณคดีภาษากรีก
  • 890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ
 • 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)
  • 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
  • 910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
  • 920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • 930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
  • 940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
  • 950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
  • 960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
  • 970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
  • 980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
  • 990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก
  • 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
  • 910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
  • 920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • 930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
  • 940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
  • 950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
  • 960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
  • 970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
  • 980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
  • 990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก
ผลการค้นหา : กรุณาระบุหมวดหมู่
No ชื่อรายการ
กรุณาระบุหมวดหมู่ที่ต้องการ

เกี่ยวกับเรา

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ระเบียบการใช่ห้องสมุด
หนังสือ
อีบุ๊ค
CD/DVD
วีดีโอ
ค้นหาตามหมวดหมู่
ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสาร

ติดต่อเรา