โทรศัพท์ : 0-2561-4057 , 0-2579-0151-7 ต่อ 119            

ประวัติห้องสมุด      กรมวิชาการเกษตรได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 โดยการรวมกรมกสิกรรมและกรมการข้าวเข้าด้วยกันตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 21 กันยายน 2515 และกรมวิชาการเกษตรได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นในปี พ.ศ. 2520 สังกัดงานเผยแพร่และบริการทางวิทยาการ กองวิทยาการ กรมวิชาการเกษตร ในปีพ.ศ. 2524 ได้ย้ายไปที่ชั้น 2 ของอาคารหอสมุดเดิมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบให้แก่กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นสถาบันเกษตราธิการ) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528-2529 โครงการวิจัยเกษตรแห่งชาติ ส่วนความร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลีย (ACNARP) ได้จัดหาเงินกู้จากธนาคารโลก เพื่อจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ให้กับห้องสมุด ในปี พ.ศ.2530 ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 2220/2530 ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตรมาสังกัดฝ่ายเอกสารวิชาการและทะเบียนวิจัย กองแผนงานและวิชาการ และย้ายที่ทำงานมาอยู่ที่ชั้น 3 ของตึกกสิกรรม นอกเหนือจากห้องสมุดของกรมวิชาการเกษตรแล้วยังมีห้องสมุดของหน่วยงานใน สังกัดกรมวิชาการเกษตรที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกจำนวนมาก ดังนั้น การจัดห้องสมุดจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็นระบบที่สอดคล้อง กัน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ในปี พ.ศ.2546 ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตรสังกัดกลุ่มสารสนเทศการเกษตร ศูนย์สารสนเทศ และได้ย้ายที่ทำการมาที่ตึกสิรินธร ชั้น1 เนื่องจากความเหมาะสมบางประการ ในปี พ.ศ.2548 ที่ทำการห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่บริเวณ สถานีทดลองข้าวบางเขนกรมวิชาการเกษตร และเมื่อมีการจัดตั้งกรมการข้าวเมื่อ ปี พ.ศ.2549 สถานที่เดิมจำเป็นต้องมอบให้แก่กรมการข้าว ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตรจึงย้ายมาอยู่ ณ ตึกศูนย์วิจัยอารักขาข้าว ชั้น 1 จนถึงปัจจุบัน


เกี่ยวกับเรา

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ระเบียบการใช่ห้องสมุด
หนังสือ
อีบุ๊ค
CD/DVD
วีดีโอ
ค้นหาตามหมวดหมู่
ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสาร

ติดต่อเรา