โทรศัพท์ : 0-2561-4057 , 0-2579-0151-7 ต่อ 119            
  เข้าใช้
  วารสาร E Book เปิดอ่านได้ทันที
  บริการสืบค้นวารสารและอีบุ๊ค
   ชื่นชอบ


 

  กรมวิชาการเกษตรได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 โดยการรวมกรมกสิกรรมและกรมการข้าวเข้าด้วยกันตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 21 กันยายน 2515 และกรมวิชาการเกษตรได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นในปี พ.ศ. 2520 สังกัดงานเผยแพร่และบริการทางวิทยาการ กองวิทยาการ กรมวิชาการเกษตร ในปีพ.ศ. 2524 ได้ย้ายไปที่ชั้น 2 ของอาคารหอสมุดเดิมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผู้ใช่งาน
หนังสือ
อีบุ๊ค
CD/DVD
อ้างอิง,วารสาร
ทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ระเบียบการใช่ห้องสมุด
หนังสือ
อีบุ๊ค
CD/DVD
วีดีโอ
ค้นหาตามหมวดหมู่
ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสาร

ติดต่อเรา